April 24, 2019

Photography: Anastasia Kariofyllidis