April 23, 2019

Photography: Anastasia Kariofyllidis