April 22, 2019

Photography: Anastasia Kariofyllidis